Základní škola Voděrady

Český den proti rakovině

I v letošním roce podpoříme sbírku pořádanou Ligou proti rakovině – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ prodejem kytiček měsíčku lékařského se stužkou, letos je růžová 🙂

Sbírka probíhá v centru obce dne 15.5. 2024 a pak do pátku 19. 5. 2024 si můžete kytičku zakoupit v budově naší školy – VODĚRADY 76.

Cena jedné kytičky je minimálně 20,- Kč. Nově lze i platit pomocí QR kódu, který je u každého vaku.

Tematické zaměření: prevence rakoviny prsu, screeningové programy.

Prosíme, pomozte nám pomáhat!

Více informací naleznete níže

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz)

LETOŠNÍ SBÍRKA | ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz)

Liga proti rakovině šíří nádorovou prevenci, zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, podporuje onkologický výzkum a přispívá k vybavenosti onkologických pracovišť.

CDPR_2024-plakat_A4-fin_zm

OSLAVA DNE MATEK

Kytice Růží Topaz | Rozvoz květin Praha - Květinářství PrahaJako tradičně druhou neděli v květnu 12.5. 2024  se můžete těšit na vystoupení žáků Základní školy Voděrady a dětí z Dětských skupin v naší obci.

Začínáme ve 14 hodin!

Přijďte s námi oslavit tento krásný den, těšíme se na Vás! 

 

plakát DEN MATEK 2024 (002)

Zápis do školy – školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024 – 2025

Datum a čas konání:                    16. 4. 2024,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

 • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2024 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018
 • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2024.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

pro příští školní rok 2024-2025

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2024-2025 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
 • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 1. března 2024

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Jak_můžete_pomoci_svým_dětem_před_nástupem_do_školy

Doporučení a desatero pro rodiče_web

zapisovy-list

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2024

zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2024

dohoda-zakonnych-zastupcu-ditete

prohlaseni-zakonneho-zastupce

 

 

 

plakát zápis do 1tř. 2024

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE ANEB DO ŠKOLY ZVESELA

STALO SE DOBROU TRADICÍ, ŽE PŘED ZÁPISEM DO ŠKOLY MOHOU BUDOUCÍ ŽÁČCI- PŘEDŠKOLÁČCI SPOLEČNĚ S RODIČI PŘIJÍT K NÁM DO ŠKOLY A VYZKOUŠET SI SPOLEČNĚ NĚKTERÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY, POZNAT SE S BUDOUCÍMI PEDAGOGY A PROSTŘEDÍM NAŠÍ ŠKOLY.

web předškoláci ve škole 24-images-1

web předškoláci ve škole 24-images-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web předškoláci ve škole 24

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vystoupení žáků naší školy společně s Dětskou skupinou

DSC07317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Vánoční strom ve Voděradech

DSC07320

 

PODPORUJEME STÁVKU ŠKOL 27. 11. 2023! Podpořte nás! KVŮLI DĚTEM!

INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ JE INVESTICE DO BUDOUCNOSTI!

Záleží nám na našich dětech i na kvalitě jejich vzdělávání.

Šetřit na jejich vzdělávání je extrémně krátkozraké   a velmi se nám to do budoucna vymstí.

CO SE PŘIPRAVUJE – PROTI ČEMU SE STÁVKUJE:

Snížení počtu hodin  (PhMAX)  pro nás znamená nemít dělené hodiny výuky, méně individuálního přístupu, a to vše samozřejmě pak i znamená snížení úvazků pedagogů. Ve třídách má být větší počet žáků. Ovlivní to možnosti zařazování inovativní a badatelské výuky, realizace projektových dnů apod.

Nedostatek financí pro provozní zaměstnance = Nedůstojné finanční podmínky pro školnici-uklízečku, kuchařku a i pro ekonomku. Naše škola potřebuje mít někoho, kdo se nám dobře stará o její vzhled, čistotu, také potřebujeme někoho, kdo dá dětem čerstvou svačinu a postará se o jejich teplý oběd. Když hospodaříme se státními prostředky, musíme se o ně řádně starat   a bez ekonomky, si to nikdo nedokážeme představit. Ministerstvo nyní zvažuje přenesení na zřizovatele, což pravděpodobně bude brzdit rozvoj obce.

Snížení rozpočtu ve školství = Bude méně na zakoupení pomůcek, méně prostředků na podporu vzdělávání pedagogů,  a především to znamená ohrožení malých škol, tedy škol jako je ta naše. 

Snížení počtu asistentů = na školách je až 40% dětí s problémy / speciálně vzdělávací potřeby, ale i psychické potíže, deprese, narušené vztahy/, počet asistentů nebude odpovídat potřebám školy, nebude dostatečně zajištěna jejich podpora a péče o duševní zdraví dětí. Konkrétně by to pro naši školu znamenalo, že již nebude mít asistentku pedagoga, ačkoliv nyní ji v rámci podpůrných opatření máme, a je platným členem pedagogického sboru.

NEBOJUJEME:

 • za zvýšení platů učitelů
 • za ulehčení práce
 • za zbytečné navyšování státního dluhu                      

Podpořte nás v boji za udržení kvality vzdělávání ve školách. Děkujeme!

Podpisový arch je dostupný v budově školy, můžete tak podpořit naši snahu připojením svého podpisu.

 

Rozsvícení stromu

Těšíme se na společně strávené chvíle u slavnostního rozsvícení vánočního stromu ve Voděradech, které bude 3. 12. 2023 od 16:30 hodin v parku u školy.

Společně vystoupí žáci naší školy a děti z Dětské skupiny s krátkým programem.

Potom se již budeme společně těšit na příjezd Mikuláše se svými pomocníky!

Rozsvícení stromu

Vánoční jarmark ve Voděradech

V letošním roce se naše škola zúčastní Vánočního Jarmarku,

který se koná 2. 12. 2023 v Kulturním domě od 14 hodin – více na plakátku níže.

Těšíme se, že se přijdete podívat, co vše dokázali naši žáci vytvořit 🙂

Součástí bude i výstava desítky obrazů pana Staníčka, který s naší školou už druhým rokem spolupracuje. Můžete si zde pořídit i jím malovaný kalendář na rok 2024 s podpisem autora.

 

Vánoční jarmark

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

4. září jsme se konečně sešli po prázdninách všichni ve zdraví ve škole.

Přivítali jsme 5 prvňáčků – nováčků v naší škole. Máme velkou radost, že doplnili tým naší třídy.

Aby se nám všem v tomto školním roce nám přišla popřát za naši obec Voděrady paní místostarostka Mgr. Opluštilová. 

A aby se mohla splnit i ta náročnější přáníčka našich žáků, pozvali jsme na pomoc utržené kouzelné sluchátko, tedy popravdě, zapůjčili nám je do školy kamarádi, Mach a Šebestová.

Věříme, že se dnes vyslovená přání dětí i pedagogů vyplní, a že radostně budeme společně v letošním školním roce zdolávat všechno učivo a najdeme si vždy i chvíle pro hru i přátelství.

Za všechny ze školy Blanka Bendová

 

Více z radostné události asi poví fotografie 🙂

a zase to kouzelné sluchátkopředávání dárečků při zahájeníto je nových věcí

 

zahájení šk.roku 2023 2024kdyby tak kouzelné sluchátko splnilo přáníi učebnice mohou udělat radost

odzvoněno

zahájení s kouzelným sluchátkem

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

Návrat Do Školy, Vibrace Plné Zábavy

 

Slavnostní zahájení s uvítáním nových žáků ve škole proběhne 4.9. 2023 od 8 hodin ve třídě školy.

Prvňáčky mohou doprovodit v jejich slavnostní první školní den také jejich blízcí.

Pracovníci školy se těší na viděnou s Vámi. 

LETNÍ SLAVNOST

S koncem školního roku Vás srdečně zveme na Letní slavnost naší základní školy.

Žáci si pro vás připravili krátké vystoupení, budeme také pasovat naše prvňáčky na čtenáře, rozloučíme se s žákem 5. ročníku.

Těšíme se na viděnou!

letní slavnost 2023

 

 

 

O lysické sluníčko

9. března proběhla v Základní škole v Lysicích  soutěžní recitační přehlídka.

My jsme měli svoje školní kolo 1.3. 2023, kde odborná porota vybrala 4 žáky naší školy, kteří naši školu v Lysicích reprezentovali. Všichni se velmi snažili. Přehlídky se zúčastnilo 62 žáků v pěti kategoriích.

Zastoupení skvělými přednášejícími ve všech kategoriích bylo velké. Velkým úspěchem je získání Čestného uznání našeho žáka ze čtvrtého ročníku. Ale opravdu všichni do toho dali maximum a patří jim velký dík za snahu i čas, který svému vystoupení věnovali. Každý si za odměnu od pořadatelů odnesl své malé lysické sluníčko domů 🙂

1678363621767

 

 

1678363818554

1678363727084

Zápis do 1. třídy

plakát zápis do 1tř. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy  pro školní rok 2023 – 2024

Datum a čas konání:  13. 4. 2023,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:  Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte: 

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, 

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

 • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2023dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017
 • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2023. 

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok 2023-2024 

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021-2022 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
 • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 7. března 2023

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče-1

leták k zápisu do školy 2023 _2024

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2023

prohlaseni-zakonneho-zastupce

 

 

Preventivní program

„Nemoc jménem šikana“ – tak s tímto preventivním programem nás v pátek 3. 3. 2023 navštívil lektor Bc. Pavel Kotouček.

Ač náročné téma, společné chvilky jsme si skvěle užili. Což můžete vidět na fotografii níže.

Velké díky skvělému lektorovi, a těšíme se na příště!  

 

 

IMG_20230303_114013

Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

V úterý 21. prosince se žáci naší školy zúčastnili poprvé okresního kola Mistrovství ČR školních týmů v šachu.

Mám velikou radost jak skvěle to zvládli. Dokladem toho je i jejich krásné 4. místo v první kategorii družstev, tj. žáci 1.-5.ročníku ZŠ. Celý den jsme strávili na Základní škole v Adamově ve společnosti skvělých hráčů i hráček, a již teď se těšíme na odvetu příštím roce. Ale hrát budeme i bez turnaje, vždyť se říká, že šachy jsou královská hra 🙂

 

1678394294672167839429470016783942946191678394294643

 

Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/es2PvuEK9xb8dnVw6

 

Tisková zpráva organizátorů:

Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

Mistrovství ČR školních týmů v šachu je postupovou soutěží žáků základních a středních škol řádného denního studia.

V soutěži hrají družstva ve třech věkových kategoriích:

Kat 1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

Kat 2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

Kat 3. studenti a žáci středních škol

 

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích probíhá na čtyřech úrovních:

 1. A) školní kolo   B) okresní kolo   C) krajské kolo   D) republikové kolo   

 

Okresní přebor škol v šachu probíhal úplně poprvé v Adamově a to v budově ZŠ na Ronovské.

Zúčastnilo se celkem 15 týmů z 8 škol okresu Blansko.

Celé poslední patro školní budovy se na celý den zaplnilo nadějnými šachisty od 6 do 18 let, které přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Tůma a spoluorganizátorka akce Mgr. Soňa Karásková.

V první kategorii soutěžilo celkem šest škol a šachovou premiéru zde zažili žáci ze školy Salmova z Blanska a z malotřídní školy ve Voděradech.

 1. ZŠ a MŠ Adamov 15,5b.
 2. ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí 11,5b.
 3. ZŠ a MŠ Kunštát
 4. ZŠ Voděrady 9,5 b., 5. ZŠ Jedovnice 9 b., 6. ZŠ a MŠ Salmova Blansko 3,5 b.

V druhé kategorii soutěžilo 9 týmů a mimo soutěž se k nim připojili i středoškoláci z gymnázia Blansko, poněvadž byli jedinými středoškoláky, kteří se přihlásili.

 1. ZŠ a MŠ Sloup A 25b.
 2. ZŠ a MŠ Adamov 24b.
 3. ZŠ a MŠ Sloup B
 4. ZŠ Kunštát 15,5b., 5. ZŠ Salmova Blansko 14b., 6. ZŠ Rájec-Jestřebí 14b., 7. ZŠ Jedovnice 7,5b.,
 5. Gymnázium Blansko 2b. a mimo soutěž středoškoláci gymnázia Blansko 25b.

http://chess-results.com/tnr715384.aspx?lan=5&art=0

Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Velím z Adamova, který vyhrál všechny svoje partie.

Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal pod záštitou města Adamova a adamovského šachového oddílu Spartaku Adamov, tak všichni hráči odjížděli z drobnými cenami anebo s krásnými medailemi.

Poděkování patří členům ŠO Spartaku Adamov, kteří připravili hrací prostory, šachistce Olze Dvořákové, která se postarala o pomoc při organizaci turnaje mladších žáků a hlavně organizátorovi celé akce p. Petru Bednářovi, který v adamovské škole vede šachový kroužek.

Z každé kategorie první dva týmy postupují do krajského kola v Břeclavi, které se uskuteční 26. ledna 2023. Ať se daří!

Soňa Karásková

 

 

Předvánoční pozdrav z Brna

1678394366053

 

Měli jsme možnost se Základní školou z Rozseče u Kunštátu jet do Brna a užít si návštěvu Planetária, a následně pak koncert Vánoce s Poutníky v divadle Bolka Polívky. Jako taková třešnička na dortu pak byla vycházka do centra na Náměstí Svobody, odkud všem posíláme pozdrav 🙂 Jsme rádi za skvělou nabídku, díky níž jsme prožili opravdu krásný den! 

Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizace školního roku, ve znění pozdějších předpisů, a také po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuji z provozních důvodů dne 18.11.2022 pro žáky ředitelské volno.

Tento den je pátek a navazuje na předchozí den státního svátku 17.11. 2022. Pro školu znamená čtyřdenní volno významnou úsporu energií za topení a elektřinu. Pedagogičtí pracovníci se budou věnovat DVPP.

Provoz školní družiny i jídelny je tedy rovněž přerušen.

Uvědomujeme si, že pro některé rodiče tato situace nemusí být jednoduchá, ale věříme, že toto oznámení přichází s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM

Již se můžete těšit na tradiční akci, která proběhne 21.10. 2022.

POZOR ZMĚNA! Začátek v parku u školy v 16:30 hodin.

Nezapomeňte na opékání párky s sebou 🙂 Více na plakátku níže.

 

LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM 2022 plakátek bubu

Sběr starého papíru

SBĚR PLAKÁT 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po delší době opět pořádáme sběr starého papíru do přistaveného kontejneru

V PONDĚLÍ RÁNO OD 8 HODIN 17.10. 2022

AŽ DO 15 HODIN V ÚTERÝ 18.10. 2022 .

Věříme, že nám pomůžete.

Všem předem za všechny příspěvky velmi moc děkujeme.

Provoz naší školy během prázdnin

Vážení,

oznamujeme Vám, že o letních prázdninách je provoz školy, školní družiny i výdejny stravy uzavřen.

Je však možné využít k jednání úřední dny od 8:30 do 12:30 hodin a to ve dnech 4.7., 18.7., 1.8.,15.8., 29.8. 2022,

případně se můžete obrátit na paní Konečnou, která má pracoviště na Obecním úřadě Voděrady v  pracovní dobu obecního úřadu. Také  nám můžete napsat na náš e-mail voderady2@post.cz nebo použijte datovou schránku ID: kgsmt8y.

Přeji Vám, jménem všech pracovníků Základní školy Voděrady klidné letní dny. 

Blanka Bendová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022 – 2023

Datum a čas konání:                    21. 4. 2022,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

 • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2022 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016
 • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2022.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok 2022-2023

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021-2022 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
 • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 10. března 2022

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Jak_můžete_pomoci_svým_dětem_před_nástupem_do_školy

Doporučení a desatero pro rodiče_web

 

K ZÁPISU:

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani

zapisovy-list

prohlaseni-zakonneho-zastupce

Žádost o odklad školní docházky 2022

 

Projektový den aneb nebojme se exotických zvířat :-)

22. 2. 2022  nás navštívil jeden z největších chovatelů exotických zvířat, pan Tomáš Vodička. Společně jsme strávili velmi zajímavé dopoledne a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Na ukázku nám přivezl s sebou i několik svých mazlíčků. Některé jsme si mohli i pohladit 🙂

 

proj.den exotic.zv.

proj.den exotic.zv.2

proj.den exotic.zv3

proj.den exotic.zv4

proj.den exotic. zv5

proj.dern exotic.zv1

 

Vyhlášení mimořádného volna ZŠ Voděrady

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2. zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění,

vyhlašuji z provozních důvodů ve dnech 31.1. až 3.2. 2022 mimořádné ředitelské volno.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že se všichni setkáme ve zdraví opět po pololetních prázdninách, které jsou 4.2.2022.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

 

Loučení s letním časem

Srdečně všechny zveme na akci Loučení s letním časem, kterou pořádáme 22.října od 16 hodin společně s Dětskou skupinou Voděrady.

Loučení s letním časem21 (002)

Drakiáda se letos opravdu moc povedla !

Děkujeme velmi moc za Vaši účast i nádherné draky.

Bylo to opravdu povedené slunečné odpoledne a podvečer.

Věříme, že tolik usměvavých tváří a rozzářených oček budeme moci vidět častěji.

 
DSC04031Prima, že se můžeme potkávat 🙂

 

 

 

 

 

 

DSC04004 DSC04000 DSC04019 DSC04012 DSC04011 DSC04008 DSC04006 DSC03978 DSC03983 DSC03958 DSC03959 DSC03995 DSC03999 DSC03976 DSC03977

Zahájení školního roku 2021/2022

První školní den jsme si společně s prvňáčky užili 🙂

Slavnostní chvíle byla odzvoněna a naše nové žačky uvítali jak žáci a pedagogové školy, tak i jejich rodiče a pan starosta s  místostarostou obce.

Pevně věříme, že letošní školní rok bude úspěšný i přívětivý a naši žáci zažijí společně spoustu hezkých chvil.

A teď už s chutí do něj! 🙂

1sk den AN NŠ 21 (2)1sk den DV 21 3 (2)slavn.zahajeni sk roku 21 22 (2)slavn.zahajeni 3 sk roku 21 22 (2)slavn.zahajeni 2 sk roku 21 22 (2)1 sk den AN 21 11 sk den DV 21 11 sk den NŠ 21 11sk den AN 211sk den DV 211sk den NŠ 21

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Upozorňujeme rodiče, že v letošním roce dojde k pospojení pololetních a jarních prázdnin v jeden celek.

Pololetní vysvědčení se bude žákům předávat 31. 1. 2024.

Výjimečně tedy budou mít žáci volný den již v pátek 2. 2. 2024 a dále i celý následující týden      5. 2. – 9. 2. 2024.

Po tuto dobu od 2. 2. do 11. 2. 2024 nebude škola, školní jídelna ani školní družina v provozu.

 Do školy žáci nastoupí 12. 2. 2024.