Základní škola Voděrady

Základní škola Voděrady
Voděrady 76
679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 75023059 e-mail:voderady2post.cz
tel. č: +420 516 472 384

GDPR

pověřenec Ing.Petr Nepustil
e-mail:
poverenecgdprtrio.cz
tel. č: +420 548 220 151

Aktuality

Fotogalerie

Ostatní

Odběr příspěvků

Fotogalerie

Od 12. dubna 2021 bude mít naše škola prezenční výuku bez rotace.

Dle materiálů MZ ČR a MŠMT ČR návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je potřeba návrat k prezenční výuce samozřejmě vyvážit organizačními a režimovými opatřeními. Jejich cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 ve školách a vytvořit podmínky pro trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.

TESTOVÁNÍM JE PODMÍNĚNA PŘÍTOMNOST NA PREZENČNÍ VÝUCE.

 

Kdo se musí testovat: 

Testovat se budou všichni žáci a zaměstnanci školy, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká žáka či osoby navštěvující školu za účelem individuální konzultace.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. – potvrzení od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Tato potvrzení je škola povinna evidovat.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Testování bude probíhat 2x týdně.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo ten den, kdy se poprvé v týdnu žák zúčastní prezenční výuky.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

priloha_892629252_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Další bližší informace k této problematice, naleznete na stránkách:

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz),                                                

informace a FAQ | KORONAVIRUS.EDU.CZ

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

jak na to ve škole | testování.edu.cz

pro rodiče | testování.edu.cz

Zápis do 1. třídy

plakát zápis do 1tř. 2021

 

Zápis do 1. ročníku základní školy  pro školní rok 2021 – 2022

Datum a čas konání:                    14. 4. 2020,  14.00  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

  • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2021 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015
  • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2021.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady. Kritéria přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy, tak i zápisový lístek, žádost k přijetí nebo odkladu povinné školní docházky. V případě potřeby si je po předchozí domluvě můžete vyzvednout ve škole.

V případě zájmu o zápis dítěte do naší školy nás kontaktujte e-mailem, nebo dopisem či vzkazem. Zanechte nám, prosím, na sebe kontaktní údaje – především telefon. Zavoláme Vám zpět a dohodneme se na časovém harmonogramu zápisu a dalších podrobnostech aktuálně vzhledem k situaci a platným nařízením. Podle aktuální situace týkající se mimořádných opatření a možností shromažďování se bude následně odvíjet zápis žáků.

Informaci o zájmu s kontaktními údaji, prosím, zasílejte nebo odevzdejte nejpozději do 12. 4. 2021.

Pevně doufáme, že by mohl proběhnout zápis za účasti budoucích žáčků, který se skládá jak z části formální, tak i motivační. V opačném případě Vás budeme včas informovat o postupu školy při zápisu dle platných nařízení.

V případě, že se osobně účastnit zápisu s dítětem nechcete, podepsané žádosti zasílejte v termínu od 1. 4. – 30. 4. 2021 datovou schránkou, elektronicky – elektronicky podepsané, poštou nebo vložíte do schránky na budově školy. Musí však také obsahovat kopii rodného listu dítěte a vyplněný zápisový lístek.

Kontaktní údaje školy:

Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Voděrady 76, 679 01 Skalice nad Svitavou

E-mail: voderady2@post.cz

ID datové schránky: kgsmt8y

Tel: 516 472 384

Děkuji Vám za spolupráci a těšíme se na Vás v naší škole.

  

 Ve Voděradech                                                               Mgr. Blanka Bendová

     3.3.2021                                                                            ředitelka školy

 

kritéria pro přijetí do 1.R 

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani

zapisovy-list

prohlaseni-zakonneho-zastupce

zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2021

Informace k provozu školy od 27.února do 21.března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje i osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Od 1.3. do 21.3. 2021 jsou plošně uzavřeny základní a mateřské školy.

Přecházíme opět na distanční výuku.

Bližší informace jsou rodičům zaslány na jejich e-maily.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final

Odkaz pro zákonné zástupce-  žádost o ošetřovné Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

1 2 3 7