Aktuality

Aktuality školy

Český den proti rakovině

I v letošním roce podpoříme sbírku pořádanou Ligou proti rakovině – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ prodejem kytiček měsíčku lékařského se stužkou, letos je růžová 🙂

Sbírka probíhá v centru obce dne 15.5. 2024 a pak do pátku 19. 5. 2024 si můžete kytičku zakoupit v budově naší školy – VODĚRADY 76.

Cena jedné kytičky je minimálně 20,- Kč. Nově lze i platit pomocí QR kódu, který je u každého vaku.

Tematické zaměření: prevence rakoviny prsu, screeningové programy.

Prosíme, pomozte nám pomáhat!

Více informací naleznete níže

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz)

LETOŠNÍ SBÍRKA | ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz)

Liga proti rakovině šíří nádorovou prevenci, zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, podporuje onkologický výzkum a přispívá k vybavenosti onkologických pracovišť.

CDPR_2024-plakat_A4-fin_zm

OSLAVA DNE MATEK

Kytice Růží Topaz | Rozvoz květin Praha - Květinářství PrahaJako tradičně druhou neděli v květnu 12.5. 2024  se můžete těšit na vystoupení žáků Základní školy Voděrady a dětí z Dětských skupin v naší obci.

Začínáme ve 14 hodin!

Přijďte s námi oslavit tento krásný den, těšíme se na Vás! 

 

plakát DEN MATEK 2024 (002)

Zápis do školy – školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024 – 2025

Datum a čas konání:                    16. 4. 2024,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

  • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2024 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018
  • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2024.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

pro příští školní rok 2024-2025

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2024-2025 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
  • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 1. března 2024

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Jak_můžete_pomoci_svým_dětem_před_nástupem_do_školy

Doporučení a desatero pro rodiče_web

zapisovy-list

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2024

zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2024

dohoda-zakonnych-zastupcu-ditete

prohlaseni-zakonneho-zastupce

 

 

 

plakát zápis do 1tř. 2024

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE ANEB DO ŠKOLY ZVESELA

STALO SE DOBROU TRADICÍ, ŽE PŘED ZÁPISEM DO ŠKOLY MOHOU BUDOUCÍ ŽÁČCI- PŘEDŠKOLÁČCI SPOLEČNĚ S RODIČI PŘIJÍT K NÁM DO ŠKOLY A VYZKOUŠET SI SPOLEČNĚ NĚKTERÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY, POZNAT SE S BUDOUCÍMI PEDAGOGY A PROSTŘEDÍM NAŠÍ ŠKOLY.

web předškoláci ve škole 24-images-1

web předškoláci ve škole 24-images-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web předškoláci ve škole 24

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Upozorňujeme rodiče, že v letošním roce dojde k pospojení pololetních a jarních prázdnin v jeden celek.

Pololetní vysvědčení se bude žákům předávat 31. 1. 2024.

Výjimečně tedy budou mít žáci volný den již v pátek 2. 2. 2024 a dále i celý následující týden      5. 2. – 9. 2. 2024.

Po tuto dobu od 2. 2. do 11. 2. 2024 nebude škola, školní jídelna ani školní družina v provozu.

 Do školy žáci nastoupí 12. 2. 2024.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vystoupení žáků naší školy společně s Dětskou skupinou

DSC07317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Vánoční strom ve Voděradech

DSC07320