Aktuality

Aktuality školy

1 2 3 9

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

4. září jsme se konečně sešli po prázdninách všichni ve zdraví ve škole.

Přivítali jsme 5 prvňáčků – nováčků v naší škole. Máme velkou radost, že doplnili tým naší třídy.

Aby se nám všem v tomto školním roce nám přišla popřát za naši obec Voděrady paní místostarostka Mgr. Opluštilová. 

A aby se mohla splnit i ta náročnější přáníčka našich žáků, pozvali jsme na pomoc utržené kouzelné sluchátko, tedy popravdě, zapůjčili nám je do školy kamarádi, Mach a Šebestová.

Věříme, že se dnes vyslovená přání dětí i pedagogů vyplní, a že radostně budeme společně v letošním školním roce zdolávat všechno učivo a najdeme si vždy i chvíle pro hru i přátelství.

Za všechny ze školy Blanka Bendová

 

Více z radostné události asi poví fotografie 🙂

a zase to kouzelné sluchátkopředávání dárečků při zahájeníto je nových věcí

 

zahájení šk.roku 2023 2024kdyby tak kouzelné sluchátko splnilo přáníi učebnice mohou udělat radost

odzvoněno

zahájení s kouzelným sluchátkem

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

Návrat Do Školy, Vibrace Plné Zábavy

 

Slavnostní zahájení s uvítáním nových žáků ve škole proběhne 4.9. 2023 od 8 hodin ve třídě školy.

Prvňáčky mohou doprovodit v jejich slavnostní první školní den také jejich blízcí.

Pracovníci školy se těší na viděnou s Vámi. 

LETNÍ SLAVNOST

S koncem školního roku Vás srdečně zveme na Letní slavnost naší základní školy.

Žáci si pro vás připravili krátké vystoupení, budeme také pasovat naše prvňáčky na čtenáře, rozloučíme se s žákem 5. ročníku.

Těšíme se na viděnou!

letní slavnost 2023

 

 

 

Oslava Dne matek 14. 5. 2023

Srdečně Vás zveme na vystoupení žáků Základní školy Voděrady a Dětské skupiny Voděrady

v neděli 14. 5. 2023 ve 14 hodin do kulturního domu ve Voděradech.

Velmi se již těšíme !!!

 

Den matek 23

 

Den matek 23 (002)

Plavání

Od 31. 3. 2023 budou žáci školy jezdit na plavání vždy v pátek, do Městských lázní v Boskovicích, až do konce měsíce dubna.

plavání

 

 

 

 

 

 

Na plavání s sebou děti budou potřebovat:

 • batůžek
 • plavky
 • ručník/menší osušku
 • plaveckou čepici
 • přezůvky do bazénu (pokud uznáte za vhodné)
 • sprchový gel/mýdlo (případně krém)
 • vlastní hřeben
 • igelitovou tašku na mokré plavky a ručník
 • desetikorunu do skříňky
 • pití, svačinu
 • čepici na přechod z bazénu do autobusu

Další bližší informace a pokyny k plaveckému výcviku rodičům byly zaslány e-mailem.

Noc s Andersenem

NSA-logo

 

Upozorňujeme, že termín

je přesunut na 21. 4. 2023 !

Opět po roce se těšíme na společné zážitky.

Dne 24. 3. 2023 proběhne v naší škole

NOC S ANDERSENEM pod záštitou místní knihovny.

Všichni žáci již ve škole obdrželi informace a přihlášky,

tak hlavně abychom byli zdraví!

 

 

 

Ze závažných organizačních důvodů, jsme byli nuceni přesunout termín Noci s Andersem,

za komplikace se omlouváme. 

Noc s Andersenem

Něco informací o projektu:

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.V.Mertin) – dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Vše jsme spolu s kolegyněmi z Jičína, Sobotky, Letohradu i Zlína připravili na půdičku našeho dětského oddělení, kam v pozdních nočních hodinách zavítal i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do říše snů.

 

O lysické sluníčko

9. března proběhla v Základní škole v Lysicích  soutěžní recitační přehlídka.

My jsme měli svoje školní kolo 1.3. 2023, kde odborná porota vybrala 4 žáky naší školy, kteří naši školu v Lysicích reprezentovali. Všichni se velmi snažili. Přehlídky se zúčastnilo 62 žáků v pěti kategoriích.

Zastoupení skvělými přednášejícími ve všech kategoriích bylo velké. Velkým úspěchem je získání Čestného uznání našeho žáka ze čtvrtého ročníku. Ale opravdu všichni do toho dali maximum a patří jim velký dík za snahu i čas, který svému vystoupení věnovali. Každý si za odměnu od pořadatelů odnesl své malé lysické sluníčko domů 🙂

1678363621767

 

 

1678363818554

1678363727084

Zápis do 1. třídy

plakát zápis do 1tř. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy  pro školní rok 2023 – 2024

Datum a čas konání:  13. 4. 2023,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:  Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte: 

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, 

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

 • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2023dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017
 • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2023. 

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok 2023-2024 

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021-2022 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
 • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 7. března 2023

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče-1

leták k zápisu do školy 2023 _2024

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2023

prohlaseni-zakonneho-zastupce

 

 

Preventivní program

„Nemoc jménem šikana“ – tak s tímto preventivním programem nás v pátek 3. 3. 2023 navštívil lektor Bc. Pavel Kotouček.

Ač náročné téma, společné chvilky jsme si skvěle užili. Což můžete vidět na fotografii níže.

Velké díky skvělému lektorovi, a těšíme se na příště!  

 

 

IMG_20230303_114013

1 2 3 9