Historie

Nejstarší zmínky

Až do postavení první školní budovy ve Voděradech chodily místní děti do školy v sousedních Sebranicích, kde byla původní stará dřevěná škola již někdy na počátku 18. století. Školní docházka z Voděrad však byla velmi nepravidelná. V létě byly děti přidržovány k drobným pracem v domácnosti a při hospodářství a v podzimních a zimních měsících byla cesta do Sebranic pro ně většinou neschůdná. Proto bylo i získané vzdělání velmi kusé. Děti se namnoze nenaučily ani číst a psát. Ještě na počátku 19. století se někteří voděradští purkmistři podpisovali třemi křížky. Jen ojediněle získávaly děti z Voděrad vyšší vzdělání. Jako příklady můžeme uvést jezuitu Vavřince Tejkala, nar. 26.7.1688 ve Voděradech, pak ještě Martina Ocetka, který je na listině z 14.12.1798 podepsán jako „školní učitel“. Byl synem Františka Ocetka z usedlosti číslo 24.

 Třída

Třída

Stará školní budova

Stará školní budova

Počátky vyučování ve Voděradech

Počátky školní docházky přímo ve Voděradech jdou pochopitelně ruku v ruce s postavením první školní budovy. Abychom nastolili atmosféru tehdejších dob a současně ukázali krásu českého jazyka ve druhé polovině 19. století, předkládáme zápis z naší nejstarší školní kroniky v nezměněné podobě.

školní rok 1929 - 1930

školní rok 1929 – 1930

 Nová školní budova

Nová školní budova

Kdy a kým založena byla škola, a uvedení osob při tom činných

Ačkoliv již v letech dřívějších přičiňovali se všemožně občané Frant. Odehnal, nyní ve Skalici a Jan Záboj č. 38 v zařízení školy v obci Voděradské, a bylo též za účelem tím to několik shromáždění veškerých občanů konáno, nicméně rozpadly se bohužel vždy návrhy a přičinění svrchu jmenovaných občanů, a sice z příčin finančních; neb obec nemajíce skoro žádného majetku, a tak náklad stavby školy byl by musel na jednotlivé občany rozprostřen býti.

Po válce Rakousko – Pruské obdrželi občané Voděradští značnou část peněz co náhrad rekvisičních válkou zbůsobené; i bylo opětně ve všeobecném shromáždění občanů Františkem Odehnalem a Janem Zábojem podporovaný návrh, by peníze oné ponecháne byly na stavbu školy, což všeobecně přijato bylo, tím byl první krok ku stavbě školy učiněn. Mimo to byla též obecní kovárna prodána, by peněžní kapitál větším se stal.

Po více ještě shromáždění občanů; an občané staly se vrtkavými, když se dověděli, že občan Jan Staniček č. 37 svůj podíl rekvisiční přes 100 zl obnášející, sobě vzal; bylo konečně roku 1872 na jaře se stavbou školy započato; a tak hlavní zásluhy v zařízení školy přičísti lze Františkovi Odehnalovi a Janu Zábojovi, který toho roku obecním starostou byl. Na podzim roku 1872 byla stavba školy dohotovena.

Vysvěcení školní budovy stalo se dne 2. března 1873, farařem Adamem Růžičkou ze Sebranic, za přítomností velkého účastenství domácích, jakož i vůkolních občanů. Při svěcení držel jmenovaný farář velmi dojemnou řeč, připominaje rodičům důležitost školy, vyzývaje je, by dítek svých pilně vždy do školy posílali; slavnost byla Císařskou hymnou ukončena.

Školní rok 1975-76

Školní rok 1975-76

Nová školní budova

Škola zdejší měla býti rozšířena již v školním 1883-4, neb tento rok měla 100 žáků a pětiletý průměr let předešlých a tohoto roku byl 83 žáci. Zdá se, že se o tom v místní školní radě nejednalo, protokoly její byly po arších papíru rozházeny, až písatel stál se správcom školy, teprve pořízena kniha protokolní pro místní školní radu, aby o rozšíření zadala, jelikož počet dětí od roku 1883 byl každým rokem přes 100, ale o rozšíření se nezadalo. Takový byl strach před rozšířením, že když jsem dal v místní školní radě návrh, aby se zadalo o rozšíření, jeden člen řekl, jakmile požádají za rozšíření, že budou ze svých gruntů utíkat. Teprve v květnu 1900, když zastupoval p. starostu J. Vlacha rolník Staníček Fr. čís 22. svolán výbor obecní, který se usnesl podati žádost za rozšíření zdejší školy na dvoutřídní.

Vynosem veleslavné c.k. mor. Zemské školní rady ze dne 1.2. 1901. čís 1250 zásadně rozšířena zdejší jednotřídní škola na dvoutřídní. Plány schváleny dva a sice jeden na straně západní, ze zahrádky měly postaveny býti 2 třídy s rozpočtem 23.000 K a druhý na východní straně školy s rozpočtem 26.300 K. Počet žáků byl stále větší a na stavbu se nepomýšlelo. Při schůzích místní školní rady poukázováno od správy školy na škody, které dítky mají polodenním vyučováním, není prý peněz, napřed musí se postaviti silnice, aby mohli voziti materiál a pak se bude stavěti teprve škola.

V školním roku 1906-7. dostoupil počet žáků v katalogu zapsaných 133. V březnu 1907. dostala místní školní rada nařízení od sl. c.k. okresní školní rady, aby stavba zadána byla nejděle do konce května některému staviteli. Vypsán konkurs na stavbu a stavba zadaná p. Ant. Koláčkovi, podnikateli staveb ze Žerutek za 25.000 K. Před tím mělo se rozhodnouti, dle kterého plánu se má stavěti. Ředitel velkostatku byl pro plán méně nákladný na západní starně, správce školy a i někteří členové pro plán na východní straně. Usneseno při schůzi místní školní rady, aby pan hrabě Dubský rozhodl dle kterého plánu se má stavěti. Pan hrabě byl pro plán dražší, neb viděl v něm snadnější rozšíření školy do budoucna.

Ku konci září 1907. započato se stavbou a toho roku vyzděny jen základy. V dubnu 1908 stavěny zdi. Tu začaly rozmíšky mezi poplatníky. Jedni a s těmi výbor obecní chtěli jedním rokem zaplatiti celý náklad stavební a druzí stáli na tom v pěti letech jmenovaný obnos splatiti. Tím se stalo, že stavitel nedostával dle stavebních podmínek umluvené splátky peněz a stavba toho roku pokročila tak, že byly jen zdi a střecha postaveny a teprve v létě r 1909. dokončena. Kolaudována 23. srpna a 8. září 1909. posvěcena důstojným p. farářem Vincencem Dědkem. Druhým učitelem ustanoven na nové dvoutřídce p. Jan Skryja, rodák Křížanovský a tak se počalo začátkem škol. Roku 1909.-10. vyučovati v obou třídách.

Dvůr a příslušná stavení staré školy byla na spadnutí a proto muselo se pomýšleti na nové. 1910. stavba chlévu, prádelny a dvorníku zadána p. J. Štěpánu, staviteli v Letovicích za 2000 K. Školní zahrada a letní tělocvičiště zřízeno 1911.

Školní rok 1977-78

Školní rok 1977-78

Od 1.9.1996 byla znovu obnovena v ZŠ Voděrady výuka v obou třídách pro 1. – 4. postupný ročník. Výuka pro 5.ročník se zavedla od školního roku 2007/2008. Bylo vybudováno nové sociální zařízení, osvětlení, nově zařízena jídelna, zakoupeny nové tabule a vybaven kabinet pro učitele. Rovněž byly provedeny opravy školního bytu.

V roce 2001 došlo k obnovení provozu školní družiny, též byly využívány prostory mezi školním bytem a školní budovou. Tato skutečnost má rovněž velký vliv na využití volného času dětí. Později se školní družina přesunula do přízemí do bývalé třídy. Bývalé prostory, které sloužily jako družina byly prodány i se školním bytem do osobního vlastnictví.

Školu navštěvují žáci od prvního do pátého ročníku. Třída pro žáky se nachází v prvním poschodí budovy školy.