Základní škola Voděrady

O lysické sluníčko

9. března proběhla v Základní škole v Lysicích  soutěžní recitační přehlídka.

My jsme měli svoje školní kolo 1.3. 2023, kde odborná porota vybrala 4 žáky naší školy, kteří naši školu v Lysicích reprezentovali. Všichni se velmi snažili. Přehlídky se zúčastnilo 62 žáků v pěti kategoriích.

Zastoupení skvělými přednášejícími ve všech kategoriích bylo velké. Velkým úspěchem je získání Čestného uznání našeho žáka ze čtvrtého ročníku. Ale opravdu všichni do toho dali maximum a patří jim velký dík za snahu i čas, který svému vystoupení věnovali. Každý si za odměnu od pořadatelů odnesl své malé lysické sluníčko domů 🙂

1678363621767

 

 

1678363818554

1678363727084

Zápis do 1. třídy

plakát zápis do 1tř. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy  pro školní rok 2023 – 2024

Datum a čas konání:  13. 4. 2023,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:  Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte: 

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, 

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

 • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2023dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017
 • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2023. 

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok 2023-2024 

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021-2022 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

 • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
 • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 7. března 2023

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče-1

leták k zápisu do školy 2023 _2024

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2023zadost-o-odklad-skolni-dochazky-2023

prohlaseni-zakonneho-zastupce

 

 

Preventivní program

„Nemoc jménem šikana“ – tak s tímto preventivním programem nás v pátek 3. 3. 2023 navštívil lektor Bc. Pavel Kotouček.

Ač náročné téma, společné chvilky jsme si skvěle užili. Což můžete vidět na fotografii níže.

Velké díky skvělému lektorovi, a těšíme se na příště!  

 

 

IMG_20230303_114013

Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

V úterý 21. prosince se žáci naší školy zúčastnili poprvé okresního kola Mistrovství ČR školních týmů v šachu.

Mám velikou radost jak skvěle to zvládli. Dokladem toho je i jejich krásné 4. místo v první kategorii družstev, tj. žáci 1.-5.ročníku ZŠ. Celý den jsme strávili na Základní škole v Adamově ve společnosti skvělých hráčů i hráček, a již teď se těšíme na odvetu příštím roce. Ale hrát budeme i bez turnaje, vždyť se říká, že šachy jsou královská hra 🙂

 

1678394294672167839429470016783942946191678394294643

 

Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/es2PvuEK9xb8dnVw6

 

Tisková zpráva organizátorů:

Mistrovství ČR školních týmů v šachu – okresní kolo

Mistrovství ČR školních týmů v šachu je postupovou soutěží žáků základních a středních škol řádného denního studia.

V soutěži hrají družstva ve třech věkových kategoriích:

Kat 1. žáci z 1. – 5. tříd ZŠ

Kat 2. žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia

Kat 3. studenti a žáci středních škol

 

Soutěž ve všech třech věkových kategoriích probíhá na čtyřech úrovních:

 1. A) školní kolo   B) okresní kolo   C) krajské kolo   D) republikové kolo   

 

Okresní přebor škol v šachu probíhal úplně poprvé v Adamově a to v budově ZŠ na Ronovské.

Zúčastnilo se celkem 15 týmů z 8 škol okresu Blansko.

Celé poslední patro školní budovy se na celý den zaplnilo nadějnými šachisty od 6 do 18 let, které přivítal ředitel školy Mgr. Stanislav Tůma a spoluorganizátorka akce Mgr. Soňa Karásková.

V první kategorii soutěžilo celkem šest škol a šachovou premiéru zde zažili žáci ze školy Salmova z Blanska a z malotřídní školy ve Voděradech.

 1. ZŠ a MŠ Adamov 15,5b.
 2. ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí 11,5b.
 3. ZŠ a MŠ Kunštát
 4. ZŠ Voděrady 9,5 b., 5. ZŠ Jedovnice 9 b., 6. ZŠ a MŠ Salmova Blansko 3,5 b.

V druhé kategorii soutěžilo 9 týmů a mimo soutěž se k nim připojili i středoškoláci z gymnázia Blansko, poněvadž byli jedinými středoškoláky, kteří se přihlásili.

 1. ZŠ a MŠ Sloup A 25b.
 2. ZŠ a MŠ Adamov 24b.
 3. ZŠ a MŠ Sloup B
 4. ZŠ Kunštát 15,5b., 5. ZŠ Salmova Blansko 14b., 6. ZŠ Rájec-Jestřebí 14b., 7. ZŠ Jedovnice 7,5b.,
 5. Gymnázium Blansko 2b. a mimo soutěž středoškoláci gymnázia Blansko 25b.

http://chess-results.com/tnr715384.aspx?lan=5&art=0

Nejlepším hráčem turnaje byl Vojtěch Velím z Adamova, který vyhrál všechny svoje partie.

Vzhledem k tomu, že turnaj probíhal pod záštitou města Adamova a adamovského šachového oddílu Spartaku Adamov, tak všichni hráči odjížděli z drobnými cenami anebo s krásnými medailemi.

Poděkování patří členům ŠO Spartaku Adamov, kteří připravili hrací prostory, šachistce Olze Dvořákové, která se postarala o pomoc při organizaci turnaje mladších žáků a hlavně organizátorovi celé akce p. Petru Bednářovi, který v adamovské škole vede šachový kroužek.

Z každé kategorie první dva týmy postupují do krajského kola v Břeclavi, které se uskuteční 26. ledna 2023. Ať se daří!

Soňa Karásková

 

 

Předvánoční pozdrav z Brna

1678394366053

 

Měli jsme možnost se Základní školou z Rozseče u Kunštátu jet do Brna a užít si návštěvu Planetária, a následně pak koncert Vánoce s Poutníky v divadle Bolka Polívky. Jako taková třešnička na dortu pak byla vycházka do centra na Náměstí Svobody, odkud všem posíláme pozdrav 🙂 Jsme rádi za skvělou nabídku, díky níž jsme prožili opravdu krásný den! 

Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizace školního roku, ve znění pozdějších předpisů, a také po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuji z provozních důvodů dne 18.11.2022 pro žáky ředitelské volno.

Tento den je pátek a navazuje na předchozí den státního svátku 17.11. 2022. Pro školu znamená čtyřdenní volno významnou úsporu energií za topení a elektřinu. Pedagogičtí pracovníci se budou věnovat DVPP.

Provoz školní družiny i jídelny je tedy rovněž přerušen.

Uvědomujeme si, že pro některé rodiče tato situace nemusí být jednoduchá, ale věříme, že toto oznámení přichází s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM

Již se můžete těšit na tradiční akci, která proběhne 21.10. 2022.

POZOR ZMĚNA! Začátek v parku u školy v 16:30 hodin.

Nezapomeňte na opékání párky s sebou 🙂 Více na plakátku níže.

 

LOUČENÍ S LETNÍM ČASEM 2022 plakátek bubu