Základní škola Voděrady

Sběr starého papíru

SBĚR PLAKÁT 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po delší době opět pořádáme sběr starého papíru do přistaveného kontejneru

V PONDĚLÍ RÁNO OD 8 HODIN 17.10. 2022

AŽ DO 15 HODIN V ÚTERÝ 18.10. 2022 .

Věříme, že nám pomůžete.

Všem předem za všechny příspěvky velmi moc děkujeme.

Provoz naší školy během prázdnin

Vážení,

oznamujeme Vám, že o letních prázdninách je provoz školy, školní družiny i výdejny stravy uzavřen.

Je však možné využít k jednání úřední dny od 8:30 do 12:30 hodin a to ve dnech 4.7., 18.7., 1.8.,15.8., 29.8. 2022,

případně se můžete obrátit na paní Konečnou, která má pracoviště na Obecním úřadě Voděrady v  pracovní dobu obecního úřadu. Také  nám můžete napsat na náš e-mail voderady2@post.cz nebo použijte datovou schránku ID: kgsmt8y.

Přeji Vám, jménem všech pracovníků Základní školy Voděrady klidné letní dny. 

Blanka Bendová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022 – 2023

Datum a čas konání:                    21. 4. 2022,   13.30  –  17.00  hod.

Místo:            Základní škola Voděrady, příspěvková organizace

Sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,

  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Dostaví se:

  • Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2022 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016
  • Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.  

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2022.

 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok 2022-2023

V souladu s § 36, odstavec 7, s § 164, odstavec 1a) a s § 165, odstavec 1a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Voděrady, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021-2022 přijme žáky do prvního ročníku do naplnění maximálního počtu žáků ve třídě a současně stanovuje tato kritéria k přijetí:

Přednostně budou přijati žáci, s místem trvalého bydliště Voděrady.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  • žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu Voděrady, příspěvková organizace
  • ostatní žáci.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupce Školské rady.

Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha)

 

Ve Voděradech 10. března 2022

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

Jak_můžete_pomoci_svým_dětem_před_nástupem_do_školy

Doporučení a desatero pro rodiče_web

 

K ZÁPISU:

zadost-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani

zapisovy-list

prohlaseni-zakonneho-zastupce

Žádost o odklad školní docházky 2022

 

Projektový den aneb nebojme se exotických zvířat :-)

22. 2. 2022  nás navštívil jeden z největších chovatelů exotických zvířat, pan Tomáš Vodička. Společně jsme strávili velmi zajímavé dopoledne a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Na ukázku nám přivezl s sebou i několik svých mazlíčků. Některé jsme si mohli i pohladit 🙂

 

proj.den exotic.zv.

proj.den exotic.zv.2

proj.den exotic.zv3

proj.den exotic.zv4

proj.den exotic. zv5

proj.dern exotic.zv1

 

Vyhlášení mimořádného volna ZŠ Voděrady

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2. zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění,

vyhlašuji z provozních důvodů ve dnech 31.1. až 3.2. 2022 mimořádné ředitelské volno.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že se všichni setkáme ve zdraví opět po pololetních prázdninách, které jsou 4.2.2022.

Mgr. Blanka Bendová, ředitelka školy

 

 

Aktuální změny ve screeningovém testování ve školství

S platností od 3.1.2022 se žáci i zaměstnanci budou všichni / včetně těch, co prodělali onemocnění nebo jsou očkovaní/ preventivně samotestovat a to dvakrát týdněv pondělí a ve čtvrtek.

Příchod do školy v tyto dny je pro žáky nejpozději v 7:40 hodin, s tím, že od 7:45 hodin probíhá testování, abychom tímto nenarušovali výuku. Prosíme o dochvilnost.

Dále je nově škola povinna spolupracovat s krajskou hygienickou stanicí jak při předávání informací, tak i trasování kontaktů

Nově také platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

V případě pozitivního spolužáka ve čtvrtek dochází k novým režimovým opatřením – režim test-to-stay, viz. leták.

1221_testovani_rodice_A4-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další podrobnější informace naleznete zde: Testování ve školství – edu.cz